---------------------------------------------------------------------------

url:  00-oct10.html

name:  U bud

clue:  Yo bro!  U got a key a U-own now, Bry.  Doan lose it fer nuthin.  Id ain de 
key in de pikchuh but it plenty valuable. Pigz stand in line ta get wat Bry jes got.

---------------------------------------------------------------------------